ÇALIŞANLAR İÇİN BELGE TEŞVİKLERİ

BİREYLER İÇİN:

Meslek standartları kişiye,bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olduğunu ve kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Meslek standartları temel alınarak yapılan mesleki bilgi-beceri ve yetkinliğe dayalı ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi”ve ilgili kurumdan alınacak “Europass Dil Pasaportu” ile birlikte kişilerin AB ülkelerinde niteliklerine uygun işlerde istihdam fırsatı elde etmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca sektör tarafından kabul görecek belgeye sahip olacaklar ve nitelikleri doğrultusunda ücret elde edeceklerdir.

Uzman Ve Usta Öğreticilerin Görevlendirilmesi, Görev Ve Sorumlulukları

Milli Eğitim Bakanlığının, 28/10/2016  tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 93- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman, usta öğretici veya dördüncü ve daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler görevlendirilir. Ancak ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan alanlarda, öğretmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili mevzuatında belirtilen yeterlilikleri haiz usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) Usta öğreticilerle meslek alanında/dalında öğretmen olarak atanabilme yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen çalışma süresi kadar görevlendirilir. Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.

(3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler. 

(4) 65 yaşını doldurmuş olanlara uzman ve usta öğreticilik görevi verilmez. 

Bu yenilikle mesleki yetkinliklerini MYK belgeleriyle ispatlamış kişilerin eğitim alanında da istihdam edilebilmeleri sağlanmıştır. Okunma ( 12.468 ) Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap