Belgelendirme Süreci

Belge Kararının Verilmesi

Belgelendirme kararı, ölçme ve değerlendirme süreci boyunca toplanan bilgiler temel alınarak ve bu bilgilerin doğrulaması yapılarak ilgili karar vericiler tarafından bağımsız olarak verilir. Belge Karar Verici, MESEM yazılımında yer alan ölçme ve değerlendirme sonuçları ile bu ölçme ve değerlendirme sonuçlarının çıktılarını kontrol eder ve Özlük Dosyası Kontrol ve Belgelendirme Karar Formu’nu (SPB01-10-F03) işaretleyerek onaylar. Belge Karar Verici aynı form ile Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedüründe (SPB01-05) tanımlanmış olan doküman ve kayıtların değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sürecini tamamlamış adayların özlük dosyaları ve sınav sonuçları Özlük Dosyası Kontrol ve Belgelendirme Karar Formu (SPB01-10-F03)  Belge Karar Verici tarafından kontrol edilir ve sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilerek www.atsomesem.org.tr web adresinde ilan edilir. İmzalanan belgeler ve özlük dosyaları adayın dosyasında muhafaza edilir. 

Belge Karar Verici tarafından ölçme değerlendirme sonuçları olumsuz olan adayların belge kararı da özlük dosyaları da muhafaza edilmek üzere arşiv odasındaki özlük dosyalarına kaldırılır.

Belge Karar Verici tarafından belgelendirme kararı verilmiş özlük dosyaları, ATSOMESEM Müdürüne teslim edilir. Belgelendirme kararı ayrıca MESEM yazılımı üzerinden onaylanır ve belgenin takibi yapılır. Belge almaya hak kazanmış adaylara belgelerinin basılması Belgenin Basılması, Teslimi ve Yenilenmesi maddesine göre gerçekleştirilir.

Belgenin Basılması, Teslimi

Belgeler;Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde tanımlı olan şartlara göre basılır ve teslim edilir.

Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır:

 •Belgelenen kişinin adı,

•Benzersiz bir belge numarası (belge no),

•Belgelendirme kuruluşunun adı, markası ve mühürü,

•ATSOMESEM, MYK ve TÜRKAK markaları

•Belgelendirildiği yeterliliğin adı, tarihi, geçerlilik süresi ve diğer gerekli bilgileri.

Adayların sınav sonuçları Sınav Programı Aday ve Sonuç Bildirim Listesi (SPB01-08-L09)ile http://portal.myk.gov.tr/ web portalı üzerinden elektronik ortamda Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilir. Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SPB01-10-F06), MYK tarafından ATSO MESEM’e gönderildikten sonra İktisadi İşletme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 10 iş günü içerisinde belge sahiplerinin ilgili yeterliliğe ait MESEM Sınav Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre iletişim adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilir veya adayın MESEM birimine başvurması halinde elden teslim edilir. Belge tesliminden önce aday“Belge Teslim Formu” (SPB01-10-F02) ile “Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi”ni (SPB01-04-S01) imzalar. Ayrıca ATSO MESEM, adayları Europass Sertifika Eki hakkında bilgilendirir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Sertifika Ekini veri tabanı üzerinden indirebileceği gibi söz konusu dokümanı ATSO MESEM’den de talep edebilir.

Ayrıca adayın belgenin basım sürecinde hak kaybına uğraması riskinin bulunduğu durumlarda ATSO MESEM, aday adına Mesleki Yeterlilik Belgesi’nden (SPB01-08-F08) önce resmi bir yazı düzenleyebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanamayan adayın yazılı talebi doğrultusunda İktisadi İşletme Müdürü İmzası ile kişiye “Mesleki Yeterlilik Birim Başarı Sonuç Formu (SPB01-10-F05)” verilir.

Belgeleri geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir:

•İmla/basım hataları içeren  belge

•Kağıdı problemli, yıpranmış, zarar görmüş belge

•Onayı,imzası ve mührü olmayan belge

Bu durumlardan biri ya da birkaçı oluşması halinde MESEM Müdürlüğüne yazılı talepte bulunularak belge, aynı belge numarası ile hazırlanır.

Belgenin Gözetimi ve Yenilenmesi

Belge gözetimi ve yenilenmesi ile ilgili gerçekleştirilecek olan faaliyetler, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine ilişkin Usul ve Esaslar”da tanımlanmıştır. Buna göre belgenin gözetimi ve yenilenmesi aşağıda açıklanan şartlara göre gerçekleştirilmektedir.

Belgenin Gözetimi

Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz. Bu kapsamda ATSO MESEM’in yetki kapsamında yer alan ulusal mesleki yeterliliklerde gözetim yapılmamaktadır.

Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Genel Şartlar

Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

a)Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtı (Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Unvan Listeli Prim Hizmet Dökümünü), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları ATSO MESEM’e iletir.

b)Başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir,geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Belge yenileme prosesi ve formları tüm adaylara açık bir şekilde www.atsomesem.org.tradresinde yer almaktadır.

ATSOMESEM belge vermiş olduğu kişilere belge yenileme dönemi başladığında,belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları (SMS ve/veya elektronik posta, vb.) bildirir.Belge sahibi adayların İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında ATSO MESEM’e bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda ATSO MESEM’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde ATSO MESEM söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları MYK’a sunmak üzere kayıt altında tutar.

Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının ATSOMESEM’e ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde ATSOMESEM, MYK portalı üzerinden belge talebini iletir.

Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür.Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

MeslekiYeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi ve belge yenileme şartları, ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav, Ölçme,Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 27. maddesi kapsamında, geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan ATSO MESEM’e yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir. ATSO MESEM’in belge yenileme tarihinde yetkisinin askıya alınması ya da iptal etmesi durumunda belge yenileme faaliyetlerinde bulunamaz. MYK’nın girişimiyle başka alanlarda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından MYK tarafından belirlenecek bir ya da birkaç kuruluşun belge yenileme sürecini gerçekleştirmesi sağlanarak adayın belgesi hazırlanır.

Kanıt ve/veya Portfolya Değerlendirmesi ile Belge Yenileme Başvurusu

Kanıt ve/veya Portfolyo değerlendirmesiyle yeniden belgelendirme faaliyeti, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine ilişkin Usul ve Esaslar’ına uygun olarak ATSO MESEM tarafından gerçekleştirilir.Sınavla belge yenileme başvuruları ise ATSO MESEM’e yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir. Belge verilen kişilerin belge yenileme dönemi başladığında,MESEM Memuru tarafından, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımlar belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 6 (altı) ay önce (SMS,elektronik posta, vb.) bildirilir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda ATSO MESEM’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, söz konusu kişilere bildirim yapıldığını gösterir kanıtlar, belgeli kişinin özlük dosyasında kayıt altına alınır.Başvuru sahibi sadece belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Belgeli personelin yeniden belgelendirilmesi için aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirmesi ve formları ATSO MESEM’e elden teslim etmesi ya da kargo ile göndermesi gerekmektedir.

•Belge yenileme talebinde bulunan aday tarafından Belge Yenileme Formu’nun SPB01-10-F01 doldurulması ve imzalanması,

•Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtı (Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Unvan Listeli Prim Hizmet Dökümünü) sunması,

•“Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Dökümü Belgesinde Mesleğin Belgelendirilemediği Durumlarda”, Belge Yenileme Formu’nda yer alan (SPB01-10-F01) hizmet belgesi bölümünün çalıştığı işletmenin/kuruluşun yetkilisine (İK Müdürü/Servis Müdürü/Operasyon Müdürü vb.) doldurur ve onaylatır. (Kişi eğer çalışmıyor ise sahip olduğu belge kapsamında en son çalışmış olduğu işletmeye)

Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan ATSO MESEM tarafından belge yenileme ön başvurusu MYK’a bildirilir.  Ön başvurusu zamanında Kuruma bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanır.

Belge Karar Verici tarafından yapılan belge yenileme değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda belge yenileme kararı alınarak, başvuru sahibinden MYK web portalında ilan edilen belge masraf karşılığı tahsil edilir. Sınava gerek kalmaksızın başvuru sahibinin belgesi artı 5 yıl daha uzatılır. Kişinin ilgili yeterliliklerde çalıştığını gösteren resmi bir kayıt sunamaması durumunda,yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Aksi takdirde kişinin belgesi iptal edilir. İkinci 5 yılın sonunda ise adaylar güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girer.

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi,mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

Sınavla Belge Yenileme

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan ve gözetim/belge yenileme performans değerlendirme sonucu olumsuz olan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

•Belge yenileme sınav(lar)ı, başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda ATSO MESEM başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) bildirir.

•Başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evrakları, “SPB01-05 Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi” prosedürü çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için “SPB01-10 Belgelendirme Yönetim Prosedürü” kapsamında belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

•Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a ATSO MESEM’de girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

•Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

•İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır.Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmaz.

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

•Kapsamımızda yer alan bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve MESEM yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. MESEM yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

•Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler)yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

•Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda;başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

•Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

•Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda;yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterlilik revizyonunda köklü değişiklikler olması durumunda  belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav, yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Adaylar, ödedikleri sınav ücreti karşılığında, 1 yıl içinde aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca düzenlenecek ikinci sınava ücretsiz katılabilirler. Ücretsiz katılacakları sınava, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içinde girilmesi durumunda, sadece başarısız olunan bölümler bazında başvuru yapmak mümkündür. Yetki kapsamımızda yer alan Servis Görevlisi S2-3-4, Bar Görevlisi S4 ve Servis Yöneticisi S5 için birimlerin sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıl, Aşçı S4 ve Kahve Bar Görevlisi (Barista) S4 birimlerinin sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ise 2(iki) yıldır.

MYK tarafından yetkilendirilmiş başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını ATSO MESEM biriminde kullanamaz. Girdiği sınav bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden, MESEM biriminin düzenlediği sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.  Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, ancak merkezimizde düzenlenen sınavda başarısız olması durumunda geçerlidir.

Sınav Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. Maddesi kapsamında;

•Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren Mesleki Yeterlilik Birim Başarı Belgesi (SPB01-10-F05) düzenlenir.

•Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

•Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca,ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesialmak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birim ibazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek ATSO MESEM’den Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adayların aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir:

•MESEM’e,bir dilekçe ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.

•Diğer yetkili belgelendirme kuruluşundan aldığı sınav sonuçlarını veya başarı durumunu gösteren belgeyi ibraz etmelidir.

•MESEM,MYK mevzuatına uygun olarak başarı belgelerinin birleştirilip Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesi için gereğini yerine getirecektir.

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi Şartları

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

•Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne (SPB01-04) aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikle askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ayi çerisinde hata düzeltilir ise askı süreci kaldırılır. 

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda iptal edilir:

•Askı sürecini geçirmiş belgeler

•Logo/Marka ve Belge Kullanım Prosedürüne (SPB01-04) göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş ama düzeltme yapılmamış belge sahiplerinin belgeleri

•Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/ veya sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgeleri

Belgenin askı ve iptal işlem süreci Belge Karar Verici tarafından Belge Askı ve İptal Formu (SPB01-10-F06) üzerinden gerçekleştirilir.

Sınav ve Belgelendirme Kılavuzu

ATSOMESEM’den, Mesleki Yeterlilik Belgesi almak amacıyla adayların ve kurumların sınavlara başvuru aşamasından belgelendirme sürecine kadar sahip olması gerekenbilgiler Sınav ve Belgelendirme Bilgi Kılavuzu’nda (SPB01-08 KLV01) tanımlanmıştır.

 Okunma ( 8.046 ) Kez

İlgili Dosyalar

Sınav ve Belgelendirme Bilgi Kılavuzu

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap