MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULUŞ,

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan sektör komitelerinin kuruluş, görev, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu sektör komitelerinin oluşturulmasına, görev, çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

ç) Kanun: 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununu,

d) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

e) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

f) Sektör Komiteleri: Kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek standartlarının ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için inceleme yapan, önerilerde bulunan ve Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veren komiteleri,

g) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Sektör Komiteleri

Sektör komitelerinin tespiti

MADDE 5 (1) Ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak hangi sektörlerde komitelerin kurulacağı ve bu komitelerde hangi mesleklerin görüşüleceği Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yeni komite oluşturulması talebiyle Kuruma yapılan müracaatlar Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Sektör komitelerinin oluşumu ve üyelerin görev süresi

MADDE 6 (1) Sektör komiteleri; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.

(2) Kurum, sektör komitesine temsilci gönderecek ilgili kurum ve kuruluşlara davette bulunur.

(3) Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilirler.

Sektör komitesi üyeleri

MADDE 7 (1) Sektör komitesi üyeleri, 6 ncı maddede belirtilen kurum ve kuruluşları temsil eden gerçek kişilerdir. Kurum ve kuruluşlar sektör komitelerinde görev alacak temsilcilerini kendileri belirlerler ve temsilcinin adı, soyadı ve sektöre ilişkin yaptığı görevleri yazılı olarak Kuruma bildirirler. Kurum ve kuruluşların sektörün ve mesleklerin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve ehliyete sahip kişileri temsilci olarak belirlemeleri esas olup, komite üyelerinin yeterlilik düzeyi, standardı belirlenecek mesleklere ilişkin yeterlilik seviyesinden aşağı olamaz.

(2) Üyenin temsilcisi olduğu kurum veya kuruluşlarla ilişkisinin kesildiğinin kurumunca bildirilmesi halinde, sektör komitesi üyeliği sona erer. İlgili kurum veya kuruluş üyeliği sona eren temsilcinin kalan süresini tamamlamak üzere bir ay içinde temsilci görevlendirir.

(3) Geçerli mazereti olmaksızın toplantılara üst üste iki defa veya bir takvim yılı içinde toplam üç defa katılmadığı sektör komitesi tarafından yazılı olarak tespit edilen temsilcilerin üyeliği sona erer. Mazeretin geçerli olup olmadığı, üyenin temsil ettiği kurum veya kuruluş tarafından değerlendirilir ve bizzat ya da yazılı olarak Kuruma bildirilir. İlgili kurum veya kuruluş üyeliği sona eren temsilcinin kalan süresini tamamlamak üzere bir ay içinde temsilci görevlendirir.

(4) Kurum tarafından, üniversitelerin dışında kalan ve sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ya da uzman kişiler gündemdeki konularla ilgili görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

Sektör komiteleri başkanı ve başkan vekili seçimi

MADDE 8 (1) Sektör komiteleri, ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer ve seçim sonucu Yönetim Kuruluna bildirilir.

(2) Sektör komitesi başkan ve başkan vekili üye tam sayısının çoğunluğuyla seçilir. Ancak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde en fazla oyu alan iki aday arasında seçim yapılır ve fazla oy alan başkan, diğeri de başkan vekili seçilir.

(3) Sektör komitesi başkan ve başkan vekilinin görev süresi üç yıldır.

Sektör komitesi toplantıları

MADDE 9 (1) Sektör komiteleri Kurum Başkanının çağrısıyla veya sektör komitesi üyelerinin en az üçte birinin müracaatı üzerine en geç bir ay içinde ve bir takvim yılında en az iki kez gündemli toplanır.

(2) Toplantı gündemi daire başkanlığının önerisi ile komite başkanı tarafından belirlenir. Gündem ve gündeme ilişkin doküman toplantıdan en az on gün önce üyelere ulaştırılır. Toplantı sırasında gündem değişikliği ancak komite kararıyla yapılabilir.

(3) Gündemde bulunan konular toplantı gününde tamamlanamadığı takdirde komite kararıyla, görüşmeler ertesi gün veya komitece belirlenen tarihte tamamlanabilir.

(4) Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisidir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy veren üyeler gerekçelerini aynı gün yazılı olarak komite başkanlığına sunarlar.

(5) Sektör komitesi toplantıları başka bir karar alınmadığı takdirde Kurumda yapılır. Toplantılar komitenin görüşü ve Kurumun onayı ile Genel Kurul üyesi kurum ve kuruluşlarda, bunların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde de yapılabilir.

(6) Komite üyeleri haricinde toplantılara katılan danışmanların, temsilcilerin ve uzmanların oy hakkı yoktur.

(7) Komitelerin sekretarya hizmetleri daire başkanlığınca yürütülür.

Sektör komitelerinin görevleri

MADDE 10 (1) Sektör komitelerinin başlıca görevleri şunlardır;

a) Meslek standartlarının hazırlanması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve güncellenme dönemlerinin belirlenmesi hususlarında öneride bulunmak.

b) Meslek standartları formatının belirlenmesi konusunda görüş bildirmek.

c) Kurumun görevlendirdiği kurum, kuruluş veya çalışma grubu tarafından hazırlanan ve daire başkanlığınca komiteye iletilen meslek standardı taslaklarını şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturarak Yönetim Kuruluna iletilmek üzere daire başkanlığına vermek.

ç) İncelenen taslak meslek standardında eksiklik veya hata tespit ettiğinde, giderilmesini sağlamak üzere daire başkanlığına vermek, söz konusu hata ve eksiklikler giderildikten sonra taslakları tekrar inceleyip, değerlendirmek ve görüş oluşturmak.

d) Meslek standardı taslağı hakkında görüş oluşturabilmek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak.

e) Meslek standartlarına ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 11 (1) Sektör komitesi toplantılarına ilişkin kırtasiye, basım, yayım ve diğer toplantı giderleri Kurum tarafından karşılanır, toplantı giderlerinin nelerden oluşacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Sektör komiteleri üyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, memuriyet mahalli dışındaki toplantılara katılmaları halinde Harcırah Kanununa göre kendilerine ödenecek geçici görev harcırahları, Kurum tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.Okunma ( 3.136 ) Kez

Bu web sayfası Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu web sayfası içeriğinden yalnızca Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Her hakkı saklıdır.© 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları | Bilgimap